Wednesday, November 24, 2010

Massive Attack: Nicki for Ebony

Rapper Nicki Minaj
for Ebony Magazine
Photography: Derek Blanks

No comments: